Volonter je osoba koja sopstvenom voljom, individualno ili organizovano, obavlja aktivnosti i pruža usluge kojima su potrebne, bez materijalne nadoknade koja prevazilazi troškove pružanja usluga. Volontiranje predstavlja stručno vođen proces, kako bi usluge volontera bile obavljene na najbolji način sa aspekta interesa korisnika i samog volontera.

Najvažnija prava volontera su utvrđena i navedena su u zakonima o volontiranju, među koje spadaju:

 • Pravo da volonter zna sve o uslovima volontiranja, uslugama i aktivnostima koje će obavljati, pravima koja mu pripadaju, određena zakonom o volontiranju ili drugim propisima;
 • Pravo da na svoj zahtjev, u pisanom obliku, dobije opis volonterske usluge ili aktivnosti koju će obavljati;
 • Pravo da bude upoznat sa etičkim pravilima ponašanja koja su propisana u djelatnostima u kojima će volonter obavljati svoju aktivnost;
 • Pravo na odgovarajuće osposobljavanje, ukoliko je ono potrebno za obavljanje usluga i aktivnosti za koje je zadužen;
 • Pravo na stručnu pomoć i podršku tokom volontiranja;
 • Pravo na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi sa volontiranjem;
 • Pravo na bezbijedne i zdrave uslove rada i sredstva i opremu za ličnu zaštitu;
 • Pravo da mu budu predstavljene sve opasnosti i štete koje su povezane sa aktivnostima i uslugama koje volonter obavlja;
 • Pravo na pauzu tokom volontiranja i dnevni odmor, ali u prethodno ugovorenom trajanju;
 • Pravo na zaštitu privatnosti i ličnih podataka;
 • Pravo na konsultaciju pri odlučivanju i konsultaciju oko načina obavljanja zadate usluge i aktivnosti;
 • Pravo na volontersku knjižicu i upisivanje podataka o volonterskoj usluzi.

 

Zakon o volontiranju Republike Srpske

Zakon o volontiranju Republike Srpske ne nameće obavezu pisanog ugovora, osim u slučaju kada se angažuje maljoljetno lice (ne odnosi se na vaspitno-obrazovne ustanove, pri čemu je potrebno pribaviti i pismenu saglasnost zakonskog zastupnika, te ako su korisnici volontiranja djeca, lica sa invaliditetom, lica sa teškoćama u razvoju, stara i nemoćna lica, bolesna lica ili lica koja su potpuno ili djelimično lišena radne sposobnosti. Takođe, bitno je istaći da u bilo kom slučaju, volonter ima zakonsko pravo zahtijevati pisanu formu ugovora o volontiranju. Potpisivanje ugovora se preporučuje kako bi volonter bio zaštićen od zloupotrebe njegovog rada.

Ovaj Zakon je definisao definisao da volonter može biti maksimalno angažovan 30 časova sedmično da u slučaju korporativnog volontiranja, tj. volontiranja organizovanog od strane privrednog društva, volonter može biti maksimalno angažovan osam časova mjesečno.

Zakon o volontiranju Republike Srpske je jasno definisao da svako fizičko lice starije od 15 godina, a što uključuje i osobe koje nisu državljani BiH, ali volontiraju na teritoriji RS, mogu biti volonteri. Takođe, lica uzrasta od 15 do 18 godina su definisani kao maloljetni volonteri, te sa u skladu sa tim primjenjuju posebni uslovi i principi zaštite u smislu njihovog angažmana kao volonteri.

Značaj volontiranja je nemjerljiv. Odvajajući dio svog vremena za volontiranje značajno doprinosite razvoju svoje lokalne zajednice i društva u cjelini. Ipak, prije nego se odlučite da postanete volonter, informišite se o svojim pravima i obavezama, kako vaša dobronamjernost ne bi bila iskorištena odnosno kako biste svoj dio posla obavljali na najbolji mogući način.

Podijelite sa prijateljima!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *