Aktivnosti i uloga lokalnih vlasti u odbrani od poplava
29/06/2017

Šta je dužna svaka opština uraditi po pitanju zaštite od poplava

Sistem zaštite i spasavanja je objedinjeni oblik upravljanja i organizovanja snaga i subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera i izvršavanju zadataka […]
27/03/2017

Mjere preduzete za odbranu od poplava od 2014. u Prijedoru

Štetno djelovanje voda na području opštine Prijedor uslovljeno je neravnomjernošću i neravnotežom brojnih prirodnih faktora (vodnog režima, klimatskih, geoloških, topografskih faktora i sl.) i ljudskih djelatnosti. […]
13/03/2017

Plan i strategija RS za odbranu od poplava

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, u februaru 2016.godine, usvojena je Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske od 2015. do 2024. godine. Strategija je zakonska obaveza kojom […]
13/03/2017

Uloga institucija prije, za vrijeme i nakon poplava

Vode su opšte dobro i pod posebnom su zaštitom institucija Republike Srpske. Zakonima su regulisana prava i obaveze svih institucija nadležnih za upravljanje vodama, kao i […]
10/03/2017

Pregled subjekata koji se angažuju za vrijeme poplava – Prijedor

Opština Prijedor pripada velikom slivnom području rijeke Sane, te njenih pritoka Gomjenice, Puharske, Miloševice, Svetinje, Ciganuše i Ljubijske rijeke koje se u uslovima velikih padavina ili […]