29/06/2017

Poziv za pomoć – 121

U slučaju da uočite bilo koju vrstu opasnosti koja može ugroziti ljude, životnu sredinu, materijalna ili kulturna dobra pozovite broj za pomoć 121. Republički operativno-komunikativni centar […]
20/06/2017

Aktivnosti preduzete na unapređenju zaštite od poplava u RS

Govoreći o aktivnostima preduzetim nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, Slaviša Savić, pomoćnik direktora Sektora za upravljanje vodama oblasnim riječnim slivom rijeke Save, rekao je da su […]
11/05/2017

Šta su karte sklonosti, hazarda i rizika

Karta sklonosti (podložnosti, osjetljivosti) terena na klizanje predstavlja kartu prostorne vjerovatnoće dešavanja klizišta na nekom području izraženu kvalitativno (skalom) ili kvantitativno. Ovakve karte su još uvijek […]
11/05/2017

Koji je cilj izrade katastra klizišta

Osnovni cilj izrade katastra klizišta jeste dugoročno inženjerskogeološko izučavanje terena kako bi se u potpunosti sagledale i definisale osobine terena radi njegovog uređenja i racionalnog korišćenja. […]
11/05/2017

Šta je katastar klizišta

Katastar klizišta predstavlja značajan i neophodan projekat, koji je potrebno uspostaviti u svim opštinama na teritoriji Republike Srpske, gdje će se podaci o klizištima i nestabilnim […]
11/05/2017

Socio-ekonomske posljedice klizišta

Socio-ekonomske posljedice klizišta osim novčane, odnosno finansijske štete na koju većina ljudi pomisli, podrazumjevaju i psihološki aspekt koji se manifestuje kao strah za budućnost i za nastavak […]